Προκηρύξεις

Προκήρυξη 3 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία:  Παθολογικής Ογκολογίας, Παιδιατρικής, Μαιευτικής Γυναικολογίας (αρχείο PDF)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (αρχείο PDF)

Τελικός πίνακας επιλογής υποψηφίου, κατόπιν υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης Aποδοχής της θέσης Επιμελητή Β’, ειδικότητας Χειρουργικής, για τη Ν.Μ. Ναυπλίου του Γ.Ν. Αργολίδας Αργολίδας (κωδικός θέσης 6.84) (αρχείο XLSX)

Πίνακας τελικής κατάταξης κατόπιν συνέντευξης για την κάλυψη μίας (1) θέσης Επιμελητή Β’, ειδικότητας Χειρουργικής, για τη Ν.Μ. Ναυπλίου του Γ.Ν. Αργολίδας (κωδικός θέσης 6.84) (αρχείο XLSX)

Ανακοίνωση ΣΟΧ2/2023, Παράρτημα ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, Παράρτημα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (αρχεία PDF)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 25.10.2023 έως και 03.11.2023.

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2023, πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του έργου “Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γ. Ν.Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ΄ οίκον νοσηλείας” της Πράξης “Ενίσχυση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας – Ν.Μ. Ναυπλίου για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης κοινοτικής θεραπείας και κατ΄ οίκον νοσηλείας” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5069176 στον Άξονα Προτεραιότητας 2Α “Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” του Ε.Π. “Πελοπόννησος 2014-2020” στο Γ. Ν. Αργολίδας – Ν. Μ. Ναυπλίου.

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (αρχείο PDF)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (αρχείο PDF)

ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΠΙΝ. ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (αρχείο PDF)

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (αρχείο PDF)

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (αρχείο PDF)

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΠΙΝ. ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (αρχείο PDF)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝ. ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (αρχείο PDF)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝ. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (αρχείο PDF)

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΙΝ. ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ (αρχείο PDF)

Τελικοί πίνακες μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για τις θέσεις με κωδικό 6.82 και 6.83 Επιμελητών Β’ στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας, κατόπιν την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης των υποψηφίων για την Αποδοχή της θέσης στην οποία κατατάχθηκαν πρώτοι (αρχείο XLSX)

Τελικός πινάκας μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για την θέση με κωδικό 6.82 Επιμελητή Β’ στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (αρχείο XLSX)

Αναδιαμορφωμένος τελικός πινάκας μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για την θέση με κωδικό 6.83 Επιμελητή Β’ στην Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου, του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (αρχείο XLSX)

Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων του Συμβουλίου Κρίσεων – Προσλήψεων Ιατρών ΕΣΥ, ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ, για την θέση με κωδικό 6.83 Επιμελητή Β’ στη Νοσηλευτική Μονάδα Ναυπλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αργολίδας (αρχείο XLSX)

Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2023, Παράρτημα ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ, Παράρτημα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (αρχεία PDF)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 04.09.2023 έως και 14.09.2023.

Προκήρυξη ιατρικών θέσεων (αρχείο PDF)

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου