Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ασθενή

Δικαιώματα Ασθενούς

 • Ο ασθενής προσέρχεται στο Νοσοκομείο για κάθε θέμα, που αφορά την υγεία του.
 • Ο ασθενής έχει το δικαίωμα της παροχής φροντίδας  με τον οφειλόμενο σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπειά του. Αυτή η φροντίδα περιλαμβάνει: την ιατρική, νοσηλευτική και παραιατρική υπηρεσία, την κατάλληλη διαμονή, την κατάλληλη μεταχείριση και την αποτελεσματική διοικητική και τεχνική εξυπηρέτηση.
 • Ο ασθενής μπορεί να συμφωνήσει ή να αρνηθεί για κάθε διαγνωστική ή θεραπευτική πράξη, στην οποία πρόκειται να υποβληθεί  στο Νοσοκομείο. Σε περίπτωση διανοητικής ανικανότητας, την άσκηση αυτού του διακαιώματος την έχει το πρόσωπο, που κατά νόμο ενεργεί για λογαριασμό του.
 • Ο ασθενής δικαιούται να ζητά κάθε πληροφορία σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.
 • Η πληροφόρηση του ασθενούς ή του συνοδού του πρέπει να είναι πλήρης, να γνωρίζει εκ των προτέρων τους κινδύνους της θεραπείας που θα ακολουθήσει, έτσι ώστε να αποφασίζει ο ίδιος ή να μετέχει στη λήψη αποφάσεων, που ειναι δυνατόν να προδικάσουν την μετέπειτα ζωή του.
 • Για την εφαρμογή πειραματικών θεραπειών, ο ασθενής πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους και η εφαρμογή τέτοιων θεραπειών θα πρέπει να γίνεται, ύστερα απο την συγκατάθεση του ίδιου. Η συγκατάθεση αυτή μπορεί να ανακληθεί από τον ασθενή ανά πάσα στιγμή.
 • Ο ασθενής, στο μέτρο που του αναλογεί, δικαιούται προστασία της ιδιωτικής του ζωής και προστασία του Ιατρικού του φακέλου.
 • Ο ασθενής έχει δικαίωμα του σεβασμού και της αναγνωρίσεως σε αυτόν, των θρησκευτικών και ιδεολογικών του πεποιθήσεων.
 • Ο ασθενής έχει το διακιώμα να παρουσιάσει ή να καταθέσει αρμοδίως διαμαρτυρίες και ενστάσεις και να λάβει πλήρη γνώση των επ' αυτών ενεργειών της διοίκησης και αποτελεσμάτων.

Υποχρεώσεις Ασθενούς

 • Ο ασθενής έχει την υποχρέωση να ενημερώνει το  ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για τα φάρμακα που τυχόν έπαιρνε, πριν την εισαγωγή του στο Νοσοκομείο και να συνεργάζεται με ειλικρίνεια.
 • Η παραμονή συγγενών και φιλικών προσώπων στους θαλάμους, πρέπει να είναι ολιγόωρη και όχι πολυπληθής. Να αποφεύγεται οι επισκέπτες να φέρουν μαζί τους και μικρά παιδιά.
 • Οι συνοδοί που παραμένουν στους θαλάμους, πρέπει να έχουν ειδική άδεια και να φροντίζουν την καθαριότητα των θαλάμων.
 • Οι συνοδοί και οι επισκέπτες να μην προκαλούν θόρυβο, γιατί οι ασθενείς έχουν ανάγκη από ηρεμία και ησυχία.

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΡΕΠΕΙ:

 • Να μην φέρουν  μαζί τους πολύτιμα αντικείμενα καθώς και μεγάλα χρηματικά ποσά. Για την ασφάλεια τους, είναι υπεύθυνοι οι ίδιοι και όχι το προσωπικό του Νοσοκομείου.
 • Να έχουν πάντα μαζί τους το βιβλιάριο υγείας ή  απορίας, διότι αν είναι ανασφάλιστοι πρέπει να πληρώσουν το αντίτιμο της νοσηλείας τους στο Λογιστήριο Ασθενών.
 • Απογορεύεται να κλείνουν την είσοδο του Νοσοκομείου με το αυτοκίνητό τους ή άλλο μεταφορικό μέσο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Αμοιβή σε οποιονδήποτε, από το προσωπικό του νοσοκομείου και για οποιονδήποτε λόγο, είναι παράνομη και προσβάλει τους ίδιους τους εργαζόμενους.
 • Απογορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου