Πιστοποητικά - Βεβαιώσεις

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Πιστοποητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία, χορηγούνται από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η  αίτηση παραλαμβάνεται απο την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων και κατατείθεται στην Γενική Γραμματεία του νοσοκομείου, λαμβάνοντας και αριθμό πρωτοκόλλου. Η σχετική αίτηση μπορεί να γίνει και μέσω fax στο 2752 022272 (πρέπει να έχουν συμπληρωθεί πλήρη στοιχεία του ασθενούς).
Το πιστοποιητικό παραλαμβάνεται μετά από επτά (7) εργάσιμες ημέρες μόνο:

  1. Από τον ίδιο τον Ασθενή με επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας.
  2. Από τους οικείους, με εξουσιοδότηση από την Αστυνομία ή τα ΚΕΠ.
  3. Από τρίτους, οι οποίοι έχουν έννομο συμφέρον και το αποδεικνύουν.
  4. Σε περίπτωση θανάτου, οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι πρέπει να προσκομίσουν: α) πιστοποιητικό πλησιεστέρων συγγενών και β) ληξιαρχική πράξη θανάτου.
  5. Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν νόμιμο συμφέρον, πρέπει να προσκομίσουν εντολή από τον Εισαγγελέα.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΡΩΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Βεβαιώσεις εξέτασης στα Ιατρεία, χορηγούνται την ημέρα της εξέτασης από τον γιατρό που έκανε την εξέταση και θεωρούνται από τη Γενική Γραμματεία.

ΦΑΚΕΛΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
Αντίγραφα παραστατικών από τους ατομικούς φακέλους νοσηλείας των ασθενών, που νοσηλεύτηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου, δίνονται εντός επτά  (7) εργάσιμων ημερών, από την υποβολή σχετικής αίτησης στην Γραμματεία.

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου