Διενέργεια (Α) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ιατρικών αναλωσίμων

1 καταχώριση / 0 new
Ν. Μ. Ναυπλίου
Διενέργεια (Α) Φάσης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών ιατρικών αναλωσίμων

Στα πλαίσια προγραμματισμού Διαγωνισμού προμήθειας ιατρικών αναλωσίμων με CPV 33140000-3 η Νοσ. Μον. Ναυπλίου προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση. Αναλυτικά: Με τη παρούσα πρόσκληση (A Φάση), κατατίθενται συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων ή σχολίων επί του συνόλου αυτών στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων Αναδόχων. Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr/) στο σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (καταχώρηση σχολίου). Επίσης, η παρούσα διαβούλευση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (http://www.gnn.gov.gr/). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια, άμεσα και αυτόματα MONO μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες», βάσει των αναρτημένων Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής. Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ικανοποίηση των αναγκών της Μονάδας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε περίπτωση τροποποίησης των αρχικών τεχνικών προδιαγραφών ως αποτέλεσμα της διαβούλευσης θα αναρτηθούν οι αναδιαμορφωμένες Τεχνικές Προδιαγραφές για επιπλέον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες. Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών. Τυχόν πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών. Ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. Αργολίδας Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Προσθήκη νέου σχολίου

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου