ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PENROSE

Διακήρυξη: 
Παρατηρήσεις: 

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 8846/29.10.20
 

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου