Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πλεγμάτων

1 καταχώριση / 0 new
Ν. Μ. Ναυπλίου
Διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης τεχνικών προδιαγραφών για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πλεγμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Στα πλαίσια προγραμματισμού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια πλεγμάτων με CPV 331841400-4 η Ν.Μ.Ναυπλίου προβαίνει στην παρούσα πρόσκληση για την β φάση της δημόσιας διαβούλευσης.

 

Αναλυτικά:

Με τη παρούσα πρόσκληση (2η Δημόσια Διαβούλευση), κατατίθενται συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές με σκοπό τη δημόσια συζήτηση και τη λήψη ενδεχομένων παρατηρήσεων ή σχολίων επί του συνόλου αυτών στο πλαίσιο της διαφάνειας των διαδικασιών καθώς και της ευρύτερης συμμετοχής υποψηφίων Αναδόχων.

Η διάρκεια της διαβούλευσης ορίζεται σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησής της στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr/) στο σύνδεσμο ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ (καταχώρηση σχολίου). Επίσης, η παρούσα διαβούλευση θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (http://www.gnn.gov.gr/).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλουν τεκμηριωμένες παρατηρήσεις-σχόλια, άμεσα και αυτόματα MONO μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Ο σχολιασμός στα πλαίσια των Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων Δημοσίων Συμβάσεων πραγματοποιείται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης «Προμηθεύς» του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), επιλέγοντας τον σύνδεσμο «Αναζήτηση και υποβολή σχολίων Προκαταρκτικών Διαβουλεύσεων» της υποενότητας «Προκαταρκτικές Διαβουλεύσεις» της ενότητας «Γενικές Πληροφορίες», βάσει των αναρτημένων Κανόνων Χρήσης και Συμμετοχής.

Το Νοσοκομείο δεν δεσμεύεται να υιοθετήσει τις προτάσεις και θα αποφασίσει για την οριστικοποίηση των Τεχνικών Προδιαγραφών με αντικειμενικά κριτήρια προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμετοχή αναδόχων, εξασφαλίζοντας όμως ταυτόχρονα την ικανοποίηση των αναγκών της Μονάδας και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ευελπιστούμε για την συμμετοχή σας στην όλη διαδικασία, συνδράμοντας έτσι στην διαμόρφωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και βελτιστοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών.

Τυχόν πληροφορίες για την πρόσκληση δίδονται όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το τμήμα Προμηθειών.

 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής Γ.Ν. Αργολίδας

Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Επεξεργάστηκε από: Ν. Μ. Ναυπλίου στις 2 Φεβ 2023 - 14:54

Προσθήκη νέου σχολίου

Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ  -  © Γ.Ν. Αργολίδας - Ν.Μ. Ναυπλίου